Cand. Oecon (public policy)

Jeg har i perioden 2016-2022 gennemført bacheloruddannelsen Offentlig Politik og Økonomi (nu Politik og Økonomi) og overbygningen (kandidatuddannelsen i økonomi med speciale i politik og økonomi) ved Aarhus Universitet.

(Offentlig) politik og økonomi er en uddannelse rettet mod forståelsen af politiske systemer, konsekvensvurderinger og ledelse. Med uddannelsen har jeg oparbejdet en række værktøjer til at støtte den politiske proces med kvalificerede analyser. Værktøjerne giver særlig indsigt på en række områder indenfor politologi, økonomi, forvaltning mv. som beskrevet nedenfor.

I forbindelse med erhvervelsen af min bachelorgrad, udgav jeg følgende refleksion over de første 3½ år som Public Policy-studerende:

Glad kandidatstuderende med mod på mere

En kort beskrivelse af mine interesseområder og indsigt (oparbejdet gennem diverse opgaver, arbejde og praktikophold) relateret til uddannelsen følger nedenfor:

Primære fokusområder

Speciale om EU’s genopretningsfond og betydningen for en optimal CO2e-skat

Mit speciale vedrører betydningen af EU’s genopretningsfond (primært genopretnings- og resiliensfaciliteten, RRF) for en optimal CO2e-skat og konsekvenserne af denne for politisk opbakning til at bekæmpe klimaforandringerne. Specialet tager udgangspunkt i en tilpasset version af William D. Nordhaus’ globale dynamiske klimaintegrerede økonomiske model (DICE) og fordelingsøkonomisk teori. Til trods for udfordringer med at generalisere til en dansk eller europisk kontekst, giver opgaven et billede af, hvordan fremtidens investeringer ikke blot påvirker den kortsigtede CO2-udledning og profitabilitet i energisektoren, men hvor der er dynamiske effekter på den opfattede fairness ved grøn omstilling, understøttelse af sektorer, der søger at fremme grønne teknologier, og støtte til sektorer, der vanskeligt lader sig omstille til grønne teknologier med det nuværende udviklings- og prisniveau.

I arbejdet med specialet har jeg fokuseret på

Arbejdet er forudsætningen for et kvalificeret bidrag til bedre at forstå, hvorledes de massive fremtidige investeringer i den grønne omstilling vil påvirke den førte klimapolitik og hvordan en regional og/eller global CO2e-skat er en del af denne.

Europæisk politik, institutioner og offentlig politik

Via kurser som Politics and Economics of the EU, Public Finance and Public Policy m.fl. har jeg opnået særligt kendskab til den strukturelle opbygning af EU, centrale politikker, beslutningstagen mv. for så vidt angår europæisk politisk og økonomisk samarbejde. I foråret 2021 var jeg en del af Tænketanken EUROPA som praktikant. Arbejdet gav en vigtig indsigt i den europapolitiske debat, analysemetoder i tænketanke, bilaterale netværksrelationer mv.

Foruden viden tillært i undervisningssammenhæng, har studiejob og nyhedsbreve givet mig et indblik i de faktorer (herunder organisationer, aktører mv.) der påvirker den politiske proces i dansk og europæisk kontekst.

Oparbejdelse af kendskab til en række centrale politikker (herunder særligt det økonomiske og monetære samarbejde, samhøringhedspolitikken mv.) i det europæiske samarbejde styrker endvidere din organisations mulighed for at operere på områder, hvor forståelse for den tværeuropæisk regulering, markedsliberalisering mv. er afgørende for succes.

I en national kontekst har jeg særligt via mit bachelorprojekt, ad-hoc projekter mv. oparbejdet kendskab til Folketingets arbejdsdeling, centrale politiske aktører mv.

Fun fact: I et tidligt stadie af vidensopbygningen vedr. Europæisk politisk og økonomisk samarbejde deltog jeg to gange som gæst/særligt kyndig i Jubeleuropæerne på Aarhus Studenterradio.

Offentlig politik, forvaltning og effektanalyse (velfærdsstaten)

Via bacheloruddannelsen Offentlig Politik og Økonomi (Public Policy) og min generelle interesse for samfundet har jeg oparbejdet kendskab til en række centrale forhold vedrørende varetagelsen af offentlig politik, forvaltning og effektanalyser.

Varetagelse af politiske interesser sker i et komplekst og dynamisk samspil med andre organisationer, beslutningstagere, medier m.v. Forståelsen af de forskellige tilgængelige værktøjer, optimale strategier, ledelsesværktøjer og analysemetoder er afgørende for en effektiv håndtering af organisationens/beslutningstagernes interesser.

Interessevaretagelse sker endvidere i et miljø med finitte ressourcer, hvor der skal tages en række politiske, økonomiske og juridiske hensyn. Som en del af en ambitiøs og tværfaglig uddannelse har jeg ved selvsyn kunne konstatere såvel betydningen af samt vanskelighederne ved at tænke politisk og økonomisk.

Valganalyse

På baggrund af en interesse i demokratiet, har jeg opbygget indsigt i valg – indenlandske som udenlandske – kommunale, regionale, nationale og europæiske. Indsigt i D’hondts metode, lov om valg til Folketinget; Europa-Parlamentet mv. har været anvendt til udarbejdelse af quizzer, ligesom diverse databaser med valgresultater har muliggjort forskellige analyser af Folketingets og Europa-Parlamentets sammensætning (bl.a. med afsæt i sociodemografiske forhold).

Studiejob ved Aarhus Kommunes valgsekretariat samt den generelle indsigt i valg styrker ønsket om at afhjælpe lokale såvel som centrale valgsekretariater med forberedelsen, afholdelsen samt evalueringen af kommende valg.

Eventuelle arbejdsopgaver afhænger af din organisations størrelse og behov, men jeg finder det oplagt at kunne deltage i den øvrige administration før og efter valgets afholdelse eller fokusere på valgets afholdelse ifm. en projektstilling.

Ikke-udførlig liste over indholdet i undertegnedes databaser:

  • Valgresultater på partiniveau for folketingsvalg (1953-) samt information om valgenes afholdelse og deltagelse.
  • Valgresultater på individniveau for folketings- og Europa-parlamentsvalg (2009-2015) – inkl. køn, personlige stemmetal, storkreds, parti mv.
  • Ordførere ved samtlige lovforslag i perioden 1960-1981 (en del af bachelorprojektet).

Oversigt over quizzer udarbejdet ifm. valgarrangementer:

  • Folketingsvalget 2019
  • Kommunal- og regionsrådsvalget 2017
  • Det Amerikanske præsidentvalg 2016

Supplerende interesseområder

Mikroøkonomi, statistik, spilteori mv.

International politik, forvaltningsret mv.

Henvisninger

For yderligere information om faglige kompetencer, gennemførte kurser/seminarer mv. henvises foruden fanen curriculum vitae til studieordningerne for (Offentlig) Politik og Økonomi (Public Policy):

B.Sc. Public Policy (AU):

Studieordning for bacheloruddannelsen i (Offentlig) Politik og Økonomi (2016)

Cand. Oecon (Public Policy) (AU):

Studieordning for kandidatuddannelsen i økonomi (2019)