Curriculum Vitae (DA/EN)

For the english version

Kontaktoplysninger

Kristian Klausen
Albjergparken 16 st. mf.
2660 Brøndby Strand, Danmark
+45 60683966
contact@kristianklausen.dk
www.kristianklausen.dk
Linkedin

Uddannelse

2019-2022 Cand.Oecon, specialisering i Politik og Økonomi (Public Policy),
Aarhus Universitet
• Speciale: Fiscal recovery, optimal CO2e-taxes and political support for climate policy: the Recovery and Resilience Facility
2016-2020 B.Sc. Offentlig politik og Økonomi,
Aarhus Universitet
• Bacheloropgave: Folketingets specialisering:
En institutionel effekt af udvalgsstrukturen?
2013-2016 STX – Det Globale Samfund,
Nyborg Gymnasium

Karakteristika

Seriøs, analyserende, strukturorienteret, koordinerende, ansvarsbevidst, m.v.
Særligt fokuseret på EU, klimaforandringer, offentlig politik og økonomi, statistik og valgsystemer.
Særligt indsigt i datahåndtering, deskriptiv analyse, paneldataanalyse, binære udfald (logit/probit regression), regression discontinuity analyse og survival analyse.
Høje krav til egne standarder.

Erhvervserfaring

December 2022-nuværende
Fuldmægtig ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Kompetencer: Overenskomstøkonomi, data science, politisk sagsfremstilling
Analyse og forhandling af statslige overenskomster, besvarelse af Folketingsspørgsmål, monitorering af personaleomsætning, sygefravær mv.  

Februar 2021-juli 2021 (5 måneder)
Praktikant ved Tænketanken EUROPA
Kompetencer: Omskiftelig dagsorden, politisk analyse, korte deadlines 
Analyse og research af europæisk politik, økonomi og samfundsforhold i spændingsfeltet mellem medieverdenen og videnskabelig analyse. Arbejdet har koncentreret sig om, men ikke udelukkende omhandlet, den økonomiske genopretning i EU (herunder genopretningsfonden) samt ministerdeltagelse ved møder i Rådet for Den Europæiske Union. Øvrige opgaver inkluderer researchopgaver for direktør Lykke Friis, forskningsassistance ifm. notat om vaccinediplomati og introduktion til digital euro mv.

Marts 2020 (1 måned)
Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”EU-ret i dansk ret” ved Jens Blom-Hansen et al. – for Folketingets Europaudvalg
Kompetencer: Litteratursøgning, litteraturreview, EU-forskning
• Udarbejdelse af litteraturreview vedr. supplering af EU-forordninger, transposition af direktiver, betydningen af EU-direktiver for national regeludstedelse, praktisk iværksættelse af EU-regler samt europæisering af medlemsstaternes politics/policies/polity.

Juni 2019 (2 uger – fuldtidsarbejde)
Studentermedhjælper ved Valgsekretariatet, Aarhus Kommune ifm. forskningsprojekt af Kasper Møller Hansen et al., Københavns Universitet (fuldtidsarbejde).
Kompetencer: Konsistent opgaveløsning, skimmelæsning, kvalitetssikring
• Registrering af 137.251 vælgeres valgdeltagelse (herunder markering af stemmeform – fysisk fremmøde eller brevstemning) ved FT- og EP-valg.

Juni 2017 – juli 2018 (5 måneder)
Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” ved Jens Blom-Hansen et al.
Kompetencer: Databasearbejde, ekstensiv læsning, detaljesøgende, informationssøgning
• Registrering af EU-kommissionens konsultationer med interesseorganisationer, medlemslande, borgere, eksperter mv. samt indhentning af anden relevant information om de pågældende aktstykker (direktiver, forordninger, impact assessment reports samt registrerede karakteristika og processuelle forhold relateret til lovforslaget via EUR-LEX).

Juni 2013 – juni 2016 (3 år)
Bogopsætter ved Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev
Kompetencer: Strukturering, detaljeorienteret, produktivitetsorienteret
• Opsætning af biblioteksmaterialer, assistere bibliotekets gæster, diverse serviceopgaver.

Juni 2015 – juli 2015 (2 uger) 28/06/2015 – 11/07/2015
Nedbrydning hos City Servicepartner
• Almindelig nedbrydning samt nedbrydning af miljøfarlige lokaler.

Frivilligt arbejde

November 2021-nuværende
Forskningsprojekt vedr. ministerdeltagelsen i Rådet for Den Europæiske Union
Kompetencer: kvantitativ analyse, forskning, Rådet for Den Europæiske Union
Kvantitativ analyse af ministerdeltagelsen i Rådet op til og under Covid-19 pandemien via paneldataanalyse af binære udfald med institutionelle og mødespecifikke kontrolvariable samt en række robusthedstest. Projektet er en videreudvikling af min praktikopgave, der blev vurderet til karakteren 12.

Februar 2018 – februar 2019 (1 år)
Chefdirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Kompetencer: Mødeledelse, deadlinebetinget arbejde, vedtægter, forretningsordner
• Planlægning af og hovedansvarlig for afviklingen af generalforsamlingslignende møder (6 møder). Tilsyn og tolkning af 20 siders vedtægter og forretningsordner samt deltagelse ved diverse arbejdsgruppe-, ledelses- og koordinationsmøder mv.

September 2017 – marts 2018 (7 måneder)
Bestyrelsesmedlem i Politologisk Perspektiv – PoPe
Kompetencer: Koordination, teamarbejde, bestyrelsesarbejde
• Medlem af bestyrelsen samt arbejdsgrupperne for foreningens vedtægter og stiftende generalforsamling. Planlægning af samt afholdelse af arrangementer og bestyrelsesarbejde i øvrigt herunder administrativt arbejde ifm. foreningens opstart.

Februar 2017 – februar 2018 (1 år)
1. dirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Kompetencer: Deadlinebetinget arbejde, vedtægter, forretningsordner
• Understøtte chefdirigentens (se første punkt i afsnittet) arbejde samt i øvrigt varetage hvervet som formand for valgkommissionen.

Marts 2017 – februar 2018 (11 måneder)
Formand for valgkommissionen i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
Kompetencer: Strukturering, deadlinebetinget arbejde, ledelse betinget af myndighedens efterfølgende beslutningstagen
• Planlægning af samt hovedansvarlig for afviklingen af møder for den 6 mand store valgkommission, der vælger spidskandidater, godkender valgkampsbudget samt evaluerer universitetsvalget. Herudover aktivt involveret i udarbejdelsen af spørgeskema ifm. evaluering af universitetsvalget 2017.

April 2017 – september 2017 (6 måneder)
Stiftelsen af Politologisk Perspektiv – arbejdsgrupper
Kompetencer: Forudseenhed, koordination, kommunikation
• Medlem af arbejdsgrupperne for foreningens vedtægter og stiftende generalforsamling. Herigennem involveret i udarbejdelsen af foreningens vedtægter samt fysisk og administrativ forberedelse af den stiftende generalforsamling.

2014-2016 (3 år)
Frivillig hjælpetræner i Ullerslev Tennisklub
Kompetencer: Bevidsthed om eget ansvar og rolle
• Frivillig hjælpetræner for børn i aldersgruppen 5-15 år.

Sproglige færdigheder

Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende
Tysk: Elementær formidling og overordnet forståelse
Fransk: Basalt – igangværende læringsproces

Kurser:
Webinar: Sætnings- + betydningskomma – DJØF – 19. august 2020 + 2. september 2020
Webinar: Lær at sætte engelsk komma – DJØF – 17. august 2020

IT-kompetencer

Excel: Indgående kendskab til samt erfaring med eksempelvis Pivot-, lookup- og datahåndteringsfunktioner samt grafisk bearbejdning og præsentation. Introduceret til VBA.

Stata: Kendskab til og erfaring med datasortering, deskriptiv statistik, grafisk præsentation, OLS, logit- og probitmodeller, paneldata, survival analyser mv.

R: Basiskendskab til Databehandlingsfunktioner, grafisk præsentation mv.

Kurser:

Maps in Stata 101 – webinar ved ph.d. i Økonomi Asjad Naqvi (Vienna University of Economics and Business) – 19. januar 2022.
Håndtering af shapefiler, generering af (verdens)kort med tilpasning af den visualiserede data herunder gruppering af værdier.

Datasprint: data(Tinget) – demokrati og politiske forhandlinger i Folketinget – Det Kongelige Bibliotek – 2-3. december 2021 – Den Sorte Diamant og Christiansborg, København.
Tekstanalyse (relativ frekvens, topic modelling, N-grams) og programmering i R/Python (tidyverse, tidytext mv.). Anvendelse af supercomputeren UCloud.

Excel Udvidet – Gør tung data let – Djøf – Aarhus Universitet – 5. oktober 2017
Logiske funktioner, pivottabeller, L-opslag mv.

VBA trin 1 – Djøf – Storcenter Nord – 1. oktober 2019 – 
User defined functions, makroer

VBA trin 2 – Djøf – Storcenter Nord – 21. oktober 2019
Message- og inputbokse, loops mv.

Swirl – 2019-igangværende – R-programming, advanced R programming, Exploratory Data Analysis, Getting and Cleaning Data, Regression Models, Statistical Inference, The R Programming Environment

Fritidsinteresser
Jeg holder mig opdateret om udviklingen indenfor politik, økonomi og samfundet som helhed via adskillige nyhedsbreve, artikler, tv-udsendelser og arrangementer. Dertil søger jeg at styrke mine kompetencer i såvel dataanalyse som sprogforståelse (fransk). Herudover nyder jeg at koble fra ved at overvære alskens sportsgrene, spille tennis, og mødes med venner og bekendte i forskellige sociale fora. Rejser er en gentagende kilde til glæde, idet jeg nyder at sætte mig ind i forskellige destinationers historie, kultur mv.

Diverse
Deltager i Comeniusprogrammet for gymnasieklasser (Erasmus +-uddannelsesprogrammet) (2013-2015)
• Interkulturel kommunikation med ligesindede på tværs af EU’s medlemsstater.

Klubtrænerkursus 1 – Dansk Tennis Forbund – Nyborg – marts 2016
• Aldersrelateret træningskoncept

Bilag

Anbefaling fra Tænketanken EUROPA ved direktør Lykke Friis kan rekvireres ved henvendelse til contact@kristianklausen.dk

Anbefaling (på engelsk) fra professor Jens Blom-Hansen kan rekvireres ved henvendelse til contact@kristianklausen.dk

Anbefaling fra Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev ved afdelingsleder Karen B. Rasmussen kan rekvireres ved henvendelse til contact@kristianklausen.dk

Gå til toppen af siden

Curriculum Vitae – EN

Personal

Education

 • MSc. Economics and Management (Public Policy) – Aarhus University – 2019-2022
  Thesis: Fiscal recovery, optimal CO2e-taxes and political support for climate policy: the Recovery and Resilience Facility
 • Bachelor in Public Policy  – Aarhus University – 2016 – 2020.
  Bachelor thesis: Folketinget’s specialisation: An Institutional Effect of the Committee Structure (Grade: B)
 • Student from Nyborg Gymnasium STX – Det Globale Samfund – Medio August 2013 – ultimo June 2016

Characteristics

 • Serious, goal-oriented, structured, coordinative, conscientious etc.
 • Special focus on the EU, climate politics, public policy, quantitative analysis.
 • High requirements towards own standards.

Employment

 • December 2022-currently
  Administrative officer at Danish Employee and Competence Agency
  Analyses and negotiations of collective agreements, contributing to answers to questions from members of parliament, monitoring tendencies within employee turnover, absence etc. of state employees.
  Economics of collective agreements, data science, civil service
 • Internship at Think Tank EUROPA – February-July 2021
  Analysis and research of European politics, economy and society within the realm between media and academia. Work concentrated around but did not limit to the recovery of the EU after the covid-19 pandemic (including the Recovery Fund), Participation of ministers in The Council of the European Union. Other tasks include research for the CEO, Lykke Friis, academic assistance related to vaccine diplomacy and introduction to a digital euro etc.
  Media-structured agenda, personal assistant, short deadlines
 • Student assistant at the scientific project “EU law in danish jurisdiction” for the Danish Parliament – Jens Blom-Hansen et al. – March 2020.
  Conducting a litterature overview of EU research within the fields of: supplementing EU regulations, transposition of EU-directives, implications of EU-directives for national rules, practical implementation of EU-rules, and Europeanization of the member states’ politics, policies and polity.
  Litterature search, litterature review, EU-science
 • Student assistant – Aarhus Municipality – registration of votes in relation to the Parliament and European Parliament elections – scientific project by Kasper Møller Hansen et al., University of Copenhagen, political science (registration of 137.251 eligible voters attendance/abstention) – june 2019. Contact: Jesper Eltved
  Consistency, skimming, quality ensurance
 • Student assistant at the scientific project ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” – Jens Blom-Hansen et al. – ultimo June 2017 – 1. september 2017 + medio november 2017 – ultimo december 2017 + March 2018 – July 2018
  Databases, extensive reading, detail searching, information searching
 • Library page at Nyborg Bibliotek department Ullerslev – medio June 2013- ultimo June 2016
  Structured, detail-oriented, productivity-oriented

Volunteering

 • Speaker – The Student Council at Aarhus University – February 2018 – February 2019
  Chairing of meetings, deadline-contingent work, organisation regulations
 • Board member – Politologisk Perspektiv – PoPe – September 2017 – March 2018
  Coordination, teamwork, work of boards
 • The foundation of Politologisk Perspektiv – PoPe – member of the working group for the articles of the association and the working group for the founding general meeting – April 2017 – september 2017
  Prescience, coordination, communication
 • Deputy speaker – The Student Council at Aarhus University – February 2017 – February 2018
  Deadline-contingent work, organisation regulations, rules of procedure
 • President of the election commission at the Student Council at Aarhus University (including work regarding the budget of the commission/election campaign and evaluations of the commission and the election of the university 2017) – March 2017 – 22. February 2018
  Structuring, deadline-contingent work, management contingent on the approval by the authority
 • Volunteering assistant coach at Ullerslev Tennis Club – 2014-2016
  Awareness of my responsibility and role

Language proficiency

 • Danish – mothertongue
 • English – Professional
 • German – basic
 • French – currently learning the basics

IT-competencies

Miscallenous

 • Excel advanced lecture – DJØF – 05-10-2017
  Logic functions, pivot tables, lookup-searching etc.
 • Participant in a Comenius project 2013-2015
  Intercultural communication
 • Club coach course 1 – Danish Tennis Federation – 03-2016
  Awareness of responsibility and role

Appendix

Recommendation (in Danish) from director (and former minister) of the Think Tank EUROPA, Lykke Friis, can be acquired by sending an e-mail to contact@kristianklausen.dk.

Recommendation from professor Jens Blom-Hansen can be acquired by sending an e-mail to contact@kristianklausen.dk.

Recommendation from Nyborg library – department Ullerslev by head of department Karen B. Rasmussen (in Danish) can be acquired by sending an e-mail to contact@kristianklausen.dk.:

Scroll to the top of the page