Curriculum Vitae (DA/EN)

For the english version

Kontaktoplysninger
Kristian Klausen
Albjergparken 16 st. mf.
2660 Brøndby Strand, Danmark
+45 60683966
contact@kristianklausen.dk
www.kristianklausen.dk
Linkedin

Uddannelse
2019-2022 Cand.Oecon, specialisering i Politik og Økonomi (Public Policy),
Aarhus Universitet
• Praktikopgave: Minister Participation in Times of Covid-19: Effects of the Pandemic and Video Meetings
Vejleder: Derek Beach, professor.
(bedømt til karakteren 12).

2016-2020 B.Sc. Offentlig politik og Økonomi,
Aarhus Universitet
• Bacheloropgave: Folketingets specialisering:
En institutionel effekt af udvalgsstrukturen?
Vejleder: Asbjørn Skjæveland, lektor.
(Bedømt til karakteren 10).
2013-2016 STX – Det Globale Samfund,
Nyborg Gymnasium

Karakteristika
Seriøs, målrettet, strukturorienteret, koordinerende, ansvarsbevidst, m.v.
Særligt fokuseret på EU, valgsystemer, offentlig politik, finanspolitik og økonomi.
Særligt stærk vedrørende datahåndtering og analyseopgaver.
Høje krav til egne standarder.

Erhvervserfaring
Februar 2021-juli 2021 (5 måneder)
Praktikant ved Tænketanken EUROPA
• Analyse og research af europæisk politik, økonomi og samfundsforhold i spændingsfeltet mellem medieverdenen og videnskabelig analyse. Arbejdet har koncentreret sig om, men ikke udelukkende omhandlet, den økonomiske genopretning i EU (herunder genopretningsfonden) samt ministerdeltagelse ved møder i Rådet for Den Europæiske Union. Øvrige opgaver inkluderer researchopgaver for direktør Lykke Friis, forskningsassistance ifm. notat om vaccinediplomati og introduktion til digital euro mv.
Kompetencer: Mediepræget dagsorden, personlig assistent, korte deadlines

Marts 2020 (1 måned)
Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”EU-ret i dansk ret” ved Jens Blom-Hansen et al. – for Folketingets Europaudvalg
• Udarbejdelse af litteraturreview vedr. supplering af EU-forordninger, transposition af direktiver, betydningen af EU-direktiver for national regeludstedelse, praktisk iværksættelse af EU-regler samt europæisering af medlemsstaternes politics/policies/polity.
Kompetencer: Litteratursøgning, litteraturreview, EU-forskning.

Juni 2019 (2 uger – fuldtidsarbejde)
Studentermedhjælper ved Valgsekretariatet, Aarhus Kommune ifm. forskningsprojekt af Kasper Møller Hansen et al., Københavns Universitet (fuldtidsarbejde).
Kontaktperson: Jesper Eltved.
• Registrering af 137.251 vælgeres stemmer ved FT- og EP-valg.
Kompetencer: Konsistent opgaveløsning, skimmelæsning, kvalitetssikring.

Juni 2017 – juli 2018 (5 måneder)
Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” ved Jens Blom-Hansen et al.
• Registrering af EU-kommissionens konsultationer med interesseorganisationer, medlemslande, borgere, eksperter mv. samt indhentning af anden relevant information om de pågældende aktstykker (direktiver, forordninger, impact assessment reports via EUR-LEX).
Kompetencer: Databasearbejde, ekstensiv læsning, detaljesøgende, informationssøgning.

Juni 2013 – juni 2016 (3 år)
Bogopsætter ved Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev – kontaktperson: Karen B. Rasmussen
• Opsætning af biblioteksmaterialer, assistere bibliotekets gæster, diverse serviceopgaver.
Kompetencer: Strukturering, detaljeorienteret, produktivitetsorienteret.

Juni 2015 – juli 2015 (2 uger) 28/06/2015 – 11/07/2015
Nedbrydning hos City Servicepartner
• Almindelig nedbrydning samt nedbrydning af miljøfarlige lokaler.

Frivilligt arbejde
Februar 2018 – februar 2019 (1 år)
Chefdirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
• Planlægning af og hovedansvarlig for afviklingen af generalforsamlingslignende møder (6 møder), tilsyn med samt tolkning af 20 siders vedtægter samt deltagelse ved diverse møder mv.
Kompetencer: Mødeledelse, deadlinebetinget arbejde, vedtægter

September 2017 – marts 2018 (7 måneder)
Bestyrelsesmedlem i Politologisk Perspektiv – PoPe
• Planlægning af samt afholdelse af arrangementer samt bestyrelsesarbejde i øvrigt herunder administrativt arbejde ifm. foreningens opstart.
Kompetencer: Koordination, teamarbejde, bestyrelsesarbejde

Februar 2017 – februar 2018 (1 år)
1. dirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
• Understøtte chefdirigentens (se første punkt i afsnittet) arbejde samt i øvrigt varetage hvervet som formand for valgkommissionen.
Kompetencer: Deadlinebetinget arbejde, vedtægter, forretningsordner.

Marts 2017 – februar 2018 (11 måneder)
Formand for valgkommissionen i Studenterrådet ved Aarhus Universitet
• Planlægning af samt hovedansvarlig for afviklingen af møder for den 6 mand store Valgkommission, der vælger spidskandidater, godkender valgkampsbudget samt evaluerer universitetsvalget. Herudover aktivt involveret i udarbejdelsen af spørgeskema ifm. evaluering af universitetsvalget 2017.
Kompetencer: Strukturering, deadlinebetinget arbejde, ledelse betinget af myndighedens efterfølgende beslutningstagen.

April 2017 – september 2017 (6 måneder)
Stiftelsen af Politologisk Perspektiv – arbejdsgrupper
• Medlem af arbejdsgrupperne for foreningens vedtægter og stiftende generalforsamling. Herigennem involveret i udarbejdelsen af foreningens vedtægter samt fysisk og administrativ forberedelse af den stiftende generalforsamling.
Kompetencer: Forudseenhed, koordination, kommunikation.

2014-2016 (3 år)
Frivillig hjælpetræner i Ullerslev Tennisklub
• Frivillig hjælpetræner for børn i aldersgruppen 5-15 år.
Kompetencer: Bevidsthed om eget ansvar og rolle

Sproglige færdigheder
Dansk Modersmål
Engelsk Flydende
Tysk Elementær formidling og overordnet forståelse

Kurser:
Webinar: Sætnings- + betydningskomma – DJØF – 19. august 2020 + 2. september 2020
Webinar: Lær at sætte engelsk komma – DJØF – 17. august 2020

IT-kompetencer
Excel: Indgående kendskab til samt erfaring med eksempelvis Pivot-, lookup- og datahåndteringsfunktioner samt grafisk bearbejdning og præsentation.

Stata: Kendskab til og erfaring med diverse analyseredskaber herunder datasortering, deskriptiv statistik, grafisk præsentation, OLS, logit- og probitmodeller, paneldata, survival anaylser mv.

R: Basiskendskab (datamanipulation, grafisk præsentation)

Kurser:

Maps in Stata 101 – webinar ved ph.d. i Økonomi Asjad Naqvi (Vienna University of Economics and Business) – 19. januar 2022.
Håndtering af shapefiler, generering af (verdens)kort med tilpasning af den visualiserede data herunder gruppering af værdier.

Datasprint: data(Tinget) – demokrati og politiske forhandlinger i Folketinget – Det Kongelige Bibliotek – 2-3. december 2021 – Den Sorte Diamant og Christiansborg, København.
Tekstanalyse (relativ frekvens, topic modelling, N-grams), programmering i R/Python (tidyverse, tidytext mv.), anvendelse af supercomputeren UCloud.

Excel Udvidet – Gør tung data let – Djøf – Aarhus Universitet – 5. oktober 2017
Logiske funktioner, pivottabeller, L-opslag mv.

VBA trin 1 – Djøf – Storcenter Nord – 1. oktober 2019 – 
User defined functions, makroer

VBA trin 2 – Djøf – Storcenter Nord – 21. oktober 2019
Message- og inputbokse, loops mv.

Swirl – R-programmering

Fritidsinteresser
Jeg holder mig opdateret om udviklingen indenfor politik, økonomi og samfundet som helhed via adskillige nyhedsbreve, artikler, tv-udsendelser og arrangementer. Dertil søger jeg at styrke mine kompetencer i såvel dataanalyse som sprogforståelse (fransk). Herudover nyder jeg at koble fra ved at overvære alskens sportsgrene, spille tennis, og mødes med venner og bekendte i forskellige sociale fora. Rejser er en gentagende kilde til glæde, idet jeg nyder at sætte mig ind i forskellige destinationers historie, kultur mv.

Diverse
Deltager i Comeniusprogrammet for gymnasieklasser (Erasmus +-uddannelsesprogrammet) (2013-2015)
• Interkulturel kommunikation med ligesindede på tværs af EU’s medlemsstater.
Klubtrænerkursus 1 – Dansk Tennis Forbund – Nyborg – marts 2016

Bilag

Anbefaling fra Tænketanken EUROPA ved direktør Lykke Friis kan rekvireres ved henvendelse til contact@kristianklausen.dk

Anbefaling (på engelsk) fra professor Jens Blom-Hansen kan rekvireres ved henvendelse til contact@kristianklausen.dk

Anbefaling fra Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev (ved afdelingsleder Karen B. Rasmussen):

Gå til toppen af siden

Curriculum Vitae – EN

Personal

Education

 • MSc. Economics and Management (Public Policy) – Aarhus University – 2019-2022
  Intern report: Minister Participation in Times of Covid-19: Effects of the Pandemic and Video Meetings (Grade: A)
 • Bachelor in Public Policy  – Aarhus University – 2016 – 2020.
  Bachelor thesis: Folketinget’s specialisation: An Institutional Effect of the Committee Structure (Grade: B)
 • Student from Nyborg Gymnasium STX – Det Globale Samfund – Medio August 2013 – ultimo June 2016

Characteristics

 • Serious, goal-oriented, structured, coordinative, conscientious etc.
 • Special focus on the EU, climate politics, public policy, quantitative analysis.
 • High requirements towards own standards.

Employment

 • Internship at Think Tank EUROPA – February-July 2021
  Analysis and research of European politics, economy and society within the realm between media and academia. Work concentrated around but did not limit to the recovery of the EU after the covid-19 pandemic (including the Recovery Fund), Participation of ministers in The Council of the European Union. Other tasks include research for the CEO, Lykke Friis, academic assistance related to vaccine diplomacy and introduction to a digital euro etc.
  Media-structured agenda, personal assistant, short deadlines
 • Student assistant at the scientific project “EU law in danish jurisdiction” for the Danish Parliament – Jens Blom-Hansen et al. – March 2020.
  Conducting a litterature overview of EU research within the fields of: supplementing EU regulations, transposition of EU-directives, implications of EU-directives for national rules, practical implementation of EU-rules, and Europeanization of the member states’ politics, policies and polity.
  Litterature search, litterature review, EU-science
 • Student assistant – Aarhus Municipality – registration of votes in relation to the Parliament and European Parliament elections – scientific project by Kasper Møller Hansen et al., University of Copenhagen, political science (registration of 137.251 eligible voters attendance/abstention) – june 2019. Contact: Jesper Eltved
  Consistency, skimming, quality ensurance
 • Student assistant at the scientific project ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” – Jens Blom-Hansen et al. – ultimo June 2017 – 1. september 2017 + medio november 2017 – ultimo december 2017 + March 2018 – July 2018
  Databases, extensive reading, detail searching, information searching
 • Library page at Nyborg Bibliotek department Ullerslev – medio June 2013- ultimo June 2016
  Structured, detail-oriented, productivity-oriented

Volunteering

 • Speaker – The Student Council at Aarhus University – February 2018 – February 2019
  Chairing of meetings, deadline-contingent work, organisation regulations
 • Board member – Politologisk Perspektiv – PoPe – September 2017 – March 2018
  Coordination, teamwork, work of boards
 • The foundation of Politologisk Perspektiv – PoPe – member of the working group for the articles of the association and the working group for the founding general meeting – April 2017 – september 2017
  Prescience, coordination, communication
 • Deputy speaker – The Student Council at Aarhus University – February 2017 – February 2018
  Deadline-contingent work, organisation regulations, rules of procedure
 • President of the election commission at the Student Council at Aarhus University (including work regarding the budget of the commission/election campaign and evaluations of the commission and the election of the university 2017) – March 2017 – 22. February 2018
  Structuring, deadline-contingent work, management contingent on the approval by the authority
 • Volunteering assistant coach at Ullerslev Tennis Club – 2014-2016
  Awareness of my responsibility and role

Language

 • Danish – mothertongue
 • English – Professional
 • German – basic
 • French – currently learning the basics

IT

 • Experienced user of Excel including data management, analysis and presentation (e.g. xlookup, data validation, data import, graphical presentation, basic VBA etc.)
 • Knowledge of and experience with Stata including data management, analysis and presentation (e.g. (robust) OLS and binary outcomes of both cross-section and panel data, survival data, descriptive results, graphical presentation etc.)
 • Basic knowledge of R – currently improving my knowledge of data manipulation, graphical presentation etc.

Miscallenous

 • Excel advanced lecture – DJØF – 05-10-2017
  Logic functions, pivot tables, lookup-searching etc.
 • Participant in a Comenius project 2013-2015
  Intercultural communication
 • Club coach course 1 – Danish Tennis Federation – 03-2016
  Awareness of responsibility and role

Appendix

Recommendation (in Danish) from director (and former minister) of the Think Tank EUROPA, Lykke Friis, can be acquired by sending an e-mail to contact@kristianklausen.dk.

Recommendation from professor Jens Blom-Hansen can be acquired by sending an e-mail to contact@kristianklausen.dk.

Recommendation from Nyborg library – department Ullerslev (by head of department Karen B. Rasmussen (in Danish)):

Scroll to the top of the page
%d bloggers like this: