CV

kristianklausen.dk

Curriculum Vitae - DA

 

Kristian Klausen

+45 60683966

contact@kristianklausen.dk

www.kristianklausen.dk

Studerer Offentlig politik og Økonomi -ultimo august 2016 - nuværende

Student fra Nyborg Gymnasium STX - Det Globale Samfund - Medio august 2013 - ultimo juni 2016

 

Attributter

Seriøs, målrettet, strukturorienteret, koordinerende, ansvarsbevidst, m.v.

Særligt fokuseret på EU, valgsystemer, international politik, samfundsforhold og økonomi.

Høje forventninger til egne standarder

 

Stillinger

Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” ved Jens Blom-Hansen et al. - ultimo juni - nuværende

Bogopsætter ved Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev - medio juni 2013- ultimo juni 2016

Nedbrydning hos City Servicepartner - 28/06/2015 - 11/07/2015

 

Nøgleerfaringer:

Bl.a.:

Databasearbejde, ekstensiv læsning, detaljesøgende, informationssøgning

Strukturering, detaljeorienteret, produktivitetsorienteret

Fysisk arbejde

 

Frivilligt arbejde

Bestyrelsesmedlem i Politologisk Perspektiv - PoPe - september 2017 - nuværende

Stiftelsen af Politologisk Perspektiv - arbejdsgruppemedlem (vedtægtsarbejdsgruppen samt arbejdsgruppen for den stiftende generalforsamling) - april 2017 - nuværende

1. dirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet - februar 2017 - nuværende

Formand for valgkommissionen i Studenterrådet ved Aarhus Universitet (herunder arbejde med Valgkommissionens budget samt evaluering af Valgkommissionen samt universitetsvalget 2017) - marts 2017 - nuværende

Frivillig hjælpetræner i Ullerslev Tennisklub - 2014-2016

 

Nøgleerfaringer:

Bl.a.:

Koordination, teamarbejde og bestyrelsesarbejde

Forudseenhed, koordination og kommunikation

Arbejde med deadlines, fokus på interne regler og forretningsordener

Strukturering, arbejde med deadlines, ledende arbejde betinget af gruppens efterfølgende beslutningstagen

Bevidsthed om eget ansvar og rolle

 

Diverse

Deltager i Comeniusprojekt 2013-2015

Nøgleerfaring: Interkulturel kommunikation

Klubtrænerkursus 1 - Dansk Tennis Forbund - 03-2016

Nøgleerfaring: Bevidsthed om eget ansvar og rolle

 

Curriculum Vitae - EN

 

Kristian Klausen

+45 60683966

contact@kristianklausen.dk

www.kristianklausen.dk

Studying Public Policy -ultimo August 2016 - currently

Student from Nyborg Gymnasium STX - Det Globale Samfund - Medio August 2013 - ultimo June 2016

 

Attributes:

Serious, goal-oriented, structure focused, sense of responsible etc.

Special focus on the EU, elections, international politics, social conditions, and economics.

Considerable demands towards own standards

 

Occupation:

Student assistant at the scientific project ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” performed by Jens Blom-Hansen et al. - ultimo June - currently

Library page at Nyborg Bibliotek department Ullerslev - medio June 2013- ultimo June 2016

Demolition at City Servicepartner - 28/06/2015 - 11/07/2015

 

Key experiences:

Databases, extensive reading, detail oriented, search for informations

Structuring, detail oriented, oriented towards productivity

Physical work

 

Volunteering:

Board member - Politologisk Perspektiv - PoPe - September 2017 - currently

The foundation of Politologisk Perspektiv - PoPe - member of the working group for the articles of the association and the working group for the founding general meeting - April 2017 - currently

1st Chairman of the meetings of the joint council meetings of Studenterrådet at Aarhus University - February 2017 - currently

President of the commission of election at Studenterrådet at Aarhus University (including work regarding the budget of the commission and evaluations of the commission and the election of the university 2017) - March 2017 - currently

Volunteering assistant coach at Ulleslev Tennis Club - 2014-2016

 

Key experiences:

Coordination, teamwork and work of boards

Foresight, coordination and communication

Work with deadlines, focus on the articles of the association and order of business

Structuring, work with deadlines, leading work constrained by the following decision making of the group

Aware of my responsibility and role

 

Miscallenous:

Participant in a Comenius project 2013-2015

Key experience: Intercultural communication

Club coach course 1 - Danish Tennis Federation - 03-2016