Curriculum Vitae

For the english version

Curriculum Vitae – DA

 • Kristian Klausen
 • +45 60683966
 • contact@kristianklausen.dk
 • www.kristianklausen.dk
 • Studerer Offentlig politik og Økonomi -ultimo august 2016 –
 • Student fra Nyborg Gymnasium STX – Det Globale Samfund – Medio august 2013 – ultimo juni 2016

Karakteristika:

 • Seriøs, målrettet, strukturorienteret, koordinerende, ansvarsbevidst, m.v.
 • Særligt fokuseret på EU, valgsystemer, offentlig politik, international politik og økonomi.
 • Høje krav til egne standarder

Stillinger:

 • Studentermedhjælper ved forskningsprojektet ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” ved Jens Blom-Hansen et al. – ultimo juni 2017- 1. september 2017 + medio november-ultimo december 2017 + marts 2018 – ultimo juni 2018

Databasearbejde, ekstensiv læsning, detaljesøgning, informationssøgning

 • Bogopsætter ved Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev – medio juni 2013- ultimo juni 2016

Strukturering, detaljeorienteret, produktivitetsorienteret

Frivilligt arbejde:

Mødeledelse, deadlinebetinget arbejde, vedtægter

 • Bestyrelsesmedlem i Politologisk Perspektiv – PoPe – september 2017 – marts 2018

Koordination, teamarbejde, bestyrelsesarbejde

 • Stiftelsen af Politologisk Perspektiv – arbejdsgruppemedlem (vedtægtsarbejdsgruppen samt arbejdsgruppen for den stiftende generalforsamling) – april 2017 – september 2017

Forudseenhed, koordination, kommunikation

 • 1. dirigent i Studenterrådet ved Aarhus Universitet – februar 2017 – februar 2018

Deadlinebetinget arbejde, vedtægter forretningsordner

 • Formand for valgkommissionen i Studenterrådet ved Aarhus Universitet (herunder arbejde med Valgkommissionens budget samt evaluering af Valgkommissionen samt universitetsvalget 2017) – marts 2017 – 22. februar 2018

Strukturering, deadlinebetinget arbejde, ledelse betinget af myndighedens efterfølgende beslutningstagen

 • Frivillig hjælpetræner i Ullerslev Tennisklub – 2014-2016

Bevidsthed om eget ansvar og rolle

Diverse:

 • Excel Udvidet – Gør tung data let – AU – Djøf – 05-10-2017

Logiske funktioner, pivottabeller, L-opslag mv.

 • Deltager i Comeniusprojekt 2013-2015

Interkulturel kommunikation

 • Klubtrænerkursus 1 – Dansk Tennis Forbund – 03-2016

Bevidsthed om eget ansvar og rolle

Bilag

Anbefaling fra Nyborg Bibliotek afdeling Ullerslev (ved afdelingsleder Karen B. Rasmussen):

Kristian Klausen – anbefaling fra Ullerslev Bibliotek

Gå til toppen af siden


Curriculum Vitae – EN

 • Kristian Klausen
 • +45 60683966
 • contact@kristianklausen.dk
 • www.kristianklausen.dk
 • Studying a bachelor in Public Policy -ultimo August 2016 –
 • Student from Nyborg Gymnasium STX – Det Globale Samfund – Medio August 2013 – ultimo June 2016

Charachteristics:

 • Serious, goal-oriented, structurered, conscientious etc.
 • Special focus on the EU, elections, public policy, international politics and economics.
 • Considerable demands towards own standards

Occupation:

 • Student assistant at the scientific project ”The Core of the Union: The EU Commission and the Regulation of Europe” – Jens Blom-Hansen et al. – ultimo June 2017 – 1. september 2017 + medio november 2017 – ultimo december 2017 + March 2018 – July 2018

Databases, extensive reading, detail searching, information searching

 • Library page at Nyborg Bibliotek department Ullerslev – medio June 2013- ultimo June 2016

Structured, detail-oriented, productivity-oriented

Volunteering:

 • Chief chairman – Studenterrådet at Aarhus University – February 2018 – February 2019

Chairing of meetings, deadline-contingent work, organisation regulations

 • Board member – Politologisk Perspektiv – PoPe – September 2017 – March 2018

Coordination, teamwork, work of boards

 • The foundation of Politologisk Perspektiv – PoPe – member of the working group for the articles of the association and the working group for the founding general meeting – April 2017 – september 2017

Prescience, coordination, communication

 • 1st Chairman of the meetings of the joint council meetings of Studenterrådet at Aarhus University – February 2017 – February 2018

Deadline-contingent work, organisation regulations, rules of procedure

 • President of the commission of election at Studenterrådet at Aarhus University (including work regarding the budget of the commission and evaluations of the commission and the election of the university 2017) – March 2017 – 22. February 2018

Structuring, deadline-contingent work, management contingent on the approval by the authority

 • Volunteering assistant coach at Ulleslev Tennis Club – 2014-2016

Awareness of my responsibility and role

Miscallenous:

 • Excel advanced lecture – DJØF – 05-10-2017

Logic functions, pivot tables, lookup-searching etc.

 • Participant in a Comenius project 2013-2015

Intercultural communication

 • Club coach course 1 – Danish Tennis Federation – 03-2016

Awareness of responsibility and role

Annexes:

Recommendation from Nyborg library – department Ullerslev (by head of department Karen B. Rasmussen):

Kristian Klausen – anbefaling fra Ullerslev Bibliotek (Danish)

Scroll to the top of the page